АСОЦИАЦИЯ ДИСЛЕКСИЯ - БЪЛГАРИЯ

е създадена през септември 2005 год. в град Русе. Основни цели на сдружението:
 
  • Проучване и прилагане на водещи световни методики и програми на работа с хора, засегнати от дислексия;
  • Развитие на постиженията в областта в теоретичен и приложен аспект;
  • Усъвършенстване на теоретичната и практическа подготовка на българските учители, логопеди и психолози;
  • Развитие и усъвършенстване на учебната среда в българското училище;
  • Дейност за интегриране на страната към Европейския съюз чрез оказване на помощ на организации, институции, общности и местни власти при опознаването на практиките на водещи страни в областта на дислексията;
  • Подпомагане на институции, организации, общности в усилията им към по-пълна интеграция на хората, засегнати от дислексия;
  • Подпомагане образователните институции и неправителствени организации в идентифицирането, създаването и използването на ресурси в сферата на компетентността и уменията на сдружението;
  • Дейности, насочени към деца, учащи, младежи и възрастни с цел преодоляване на затрудненията, причинени от дислексията, разгръщане на пълния им потенциал, максимална социална интеграция и лична реализация;
  • Дейност, насочена към защита на правата и интересите на хората, засегнати от дислексия;
  • Усъвършенстване на действащата в страната нормативна уредба, регулираща функционирането на образователната система, в посока преодоляване на затрудненията, породени от дислексия на учащите се.