INCLUDE

Проектът е насочен към тестване на младежи и възрастни за симптоми на дислексия и публикуване на Наръчник с практически съвети към тях (включително on-line вариант). Да се определят силните страни и слабостите на дислектиците; да се подпомогне разбирането на техния различен начин на учене; да им се помогне както при обучението си, така и в трудовата им реализация, до разкриване на пълния им потенциал. Проектът предлага относително нов начин за оценяване на целевата база и нов поглед към развитието на някои обучителни средства в областта на e-Learning. Електронното обучение само по себе си е система, която все още се стреми към всеобщо признание. Част от този проект е насочена към тестване на продукта, проверка на неговата приложимост в страните – партньори и към оценяване на качествата му. Бяха тествани 184 души, от които 80 мъже и 104 жени. Вторият показател, бе образование: с основно образование са 42, като от тях 36 продължават, със средно са 75, като от тях 4 продължават, и с висше – 67 души. Третият показател - по възраст, е следният: до 25 г. – 72; от 25 до 40 г. са 64 души; а над 40 г. – 48 души. След обработване и анализиране на данните можем да заключим, че от общо 184 тествани, у 40 са установени симптоми на дислексия, което представлява 22%. Процентът е приблизително равен във всички възрастови групи. 3,3% от тестваните са с основно образование и не са продължили да учат в по-горна образователна степен; 25,5% трудно разбират смисъла на прочетеното; 23,4% трудно следват инструкции и последователности; 20,1% срещат сериозни затруднения да изразят мислите си в писмен вид.