ПДФ Печат Е-мейл

а партньори са организации и институции от още пет Европейски страни: Асоциация Дислексия – България, Асоциация CES– Румъния (сдружение на учители и специалисти, работещи с деца и младежи с обучителни затруднения); AgrupamentodeEscolasdeSines– Португалия (група училища от град Синиш); InstitutoComprensivoLauraLanza - Италия (основно общообразователно училище от гр.Карини, о.Сицилия); I Społeczna Szkoła Podstawowa – Полша (частно средно училище от гр.Замошч). Проектът е с продължителност две години.

В последно време информираността по проблемите на дислексията определено нарасна, както сред учителите, така и сред родителите. Усилията за подпомагане на децата обаче са насочени най-вече към първите години в училище (периода на начално ограмотяване). Но затрудненият с ученето, причинявани от дислексия, остават и често дори се задълбочават в по-горните класове. Особено критичен за учениците с дислексия е периодът на преминаване от началното училище към прогимназията, където те се сблъскват с по-натоварената учебна програма и с по-високите изисквания към тях.

Целта на настоящия проект е да се предостави подкрепа на учителите и специалистите, работещи с учениците с дислексия през упоменатия преходен период; на родителите на тези деца и на самите деца. В рамките на проекта ще бъде проведено проучване на основните затруднения, с които се сблъскват учащите с дислексия при преминаването от начален в прогимназиален етап на обучение, какво е нужно да се направи, за да бъдат те по-добре подготвени за този преход; като се вземе под внимание както мнението на учителите, така и на родителите и на самите ученици. Въз основа на подготвения анализ на потребностите ще се разработи набор от материали в помощ на целевите групи.

През двете проектни години всеки от партньорите ще организира семинар с участието на учители от шестте страни, на които срещи те ще могат да се запознаят с работата на колегите си и да споделят собствения си опит.